ข่าวสารและประกาศ
สร้างพระพุทธรูป พระประธาน และสร้างศาลาปฏิบัติธรรม วัดทาดอยครั่ง อ.แม่ทา จ.ลำพูน
October 18 , 2018
สร้างโบสถ์วัดหนองโบสถ์ จ.ชัยภูมิตั้งแต่ปี 2551 แล้วเสร็จปี 2561 และตัดลูกนิมิตในโบสถ์
October 18 , 2018
ถวายพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อบรรจุในเจดีย์ที่ร่วมสร้างและร่วมสร้างฉัตรสี่ด้านที่วัดอรัญญาราม อ.แม่ทา จ.ลำพูน
October 18 , 2018
สร้างโบสถ์วัดหนองโบสถ์ จ.ชัยภูมิตั้งแต่ปี 2551 แล้วเสร็จปี 2561 และตัดลูกนิมิตในโบสถ์
October 18 , 2018
image

งานนำเสนอบริษัท